Bằng đại học tại chức sẽ có giá trị ngang bằng chính quy