Bộ Tư pháp: Đề nghị lùi thời điểm ghi tên từng người vào sổ đỏ