Capitaland CĐT De La Sol quận 4 và những điều nhà đầu tư phái biết