Chất lượng Opal City mở rộng từ trường uy tín, thương hiệu sản phẩm Đất Xanh