Chính phủ yêu cầu các “ông lớn” chấn chỉnh việc thoái vốn Nhà nước