Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Xây dựng kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của quân đội