Đầu năm, người Sài Gòn “rồng rắn” kéo nhau đi lại … đòi nhà