Đơn vị không gian phòng hội trường, hội thảo tính tiện dụng cao