Hà Nội đầu tư, xây lại khu tập thể Văn phòng Trung ương Đảng