Kinh tế tăng trưởng cao, BDS thành "ngư ông đắc lợi"