Luật Quản lý ngoại thương 2017: Sẽ có nhiều vướng mắc về thủ tục hải quan