Mức độ chuyển giao công nghệ của khu vực FDI: Chưa đạt như kỳ vọng