Nghị định sản xuất kinh doanh NK ô tô: Ai khó, sao khó?