‘Người mua nhà có khả năng khởi kiện ví như căn hộ bị thế chấp"