Nhà thầu lắp điện mặt trời tăng giá trị bất động sản