Nhật Bản tìm ra cách gỡ quả bom hẹn giờ nhân khẩu học?