Những lý do khiến thu ngân sách đang không như kỳ vọng