Phó chủ tịch WB: “Chúng ta phải đảm bảo toàn cầu hóa mang tính bao trùm hơn”