Quốc hội họp kỳ thứ tư: Dân trực tiếp nghe bàn chuyện "tiêu tiền"