The Metropole Thủ Thiêm – Yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tăng giá