Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực tín dụng