TS. Huỳnh Thế Du: Phải có chính sách thu từ đất tương ứng tránh đầu cơ, tạo quy hoạch treo