Việt Nam “bị kẹt” ở bẫy giá trị gia tăng thấp vì thiếu sáng tạo