Xuất khẩu nhất nhì thế giới nhưng vẫn phải giải cứu